95 / 100 SEO Score

БЕЛ за 10 клас

5% отстъпка

при записване и за курс по английски език + още 5% за настоящи клиенти

Информация за курса

Националното външно оценяване (НВО) след 10 клас е огромно предизвикателство както за учениците, така и за родителите, които се стремят да изберат най-качественото обучение за своите деца. Матурите в 10 клас имат за цел да подготвят учениците за онова, което им предстои в края на средното им образование. Курсът по БЕЛ за 10 клас в „Мелиус“ обхваща целия необходим материал по български и литература от 10-ти клас и запознават учениците с формата на самия тест и критериите, по които биват оценявани, предоставяйки им всички необходими знания, за постигане на отлични резултати. В хода на курса се правят множество тестове и разработки на интерпретативни текстове с малък обем по модел на тези, които фигурират на самия изпит.

БЕЛ за 10 клас

5% отстъпка

при записване и за курс по английски език + още 5% за настоящи клиенти

Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация

Изучаването на български език и литература в средното училище цели постигане на определено равнище на комуникативна компетентност чрез: 1. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи езиковата компетентност, а именно: – овладяване книжовната норма на българския език – овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации; – овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика 2. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи литературната компетентност, а именно: – овладяване принципите на строеж и функциониране на художествената творба; – овладяване на основните инструменти за общуване с художествената творба; – овладяване на основните моменти в историческото развитие на художествения процес. Чрез изучаването на български език и литература в училище се цели постигането на определено равнище на

социокултурна компетентност, а именно: – придобиване на общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност; – изграждане на ясно съзнание за национална идентичност, доколкото българският език и литература са едни от най-важните средства, чрез които тази национална идентичност се е създала, утвърдила се е и продължава да се утвърждава. II. Специфика на предметите от областта, връзки и зависимости между тях Културно-образователната област “Български език и литература” се състои само от един общ предмет, при който двете части намират различен баланс в отделните етапи на образователния процес. В периода първи и втори клас преобладава изучаването на знания и умения от българския език – начално ограмотяване, обучение по четене, овладяване основите на писмената и устната реч и др. Специфичното образование по литература започва

в трети клас, като някои от изискваните компетентности са общи и за двете части на предмета, например началното овладяване на системата от писмени работи в училище. В етапа на основното образование обучението по български език и литература се провежда паралелно, като по български език трябва да приключи в общи линии овладяването на езиковата норма. Придобиват се знания за системата и структурата на българския език с цел разширяване на обема от езикови ресурси в речта на ученика. Изграждат се умения за създаване и възприемане на текстове, най-често използвани в речевата практика, съобразно стилово-жанровите им особености. В обучението по литература се цели овладяването на два блока компетентности. Първият е свързан с проблематизирането и специфицирането на основни въпроси от 3 хуманитарната ценностна система:

ценностите на родовия свят, националната идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал. Тук се формират позадълбочено и някои основни принципи на понятийния апарат на литературната терминология. Вторият блок е насочен преди всичко към овладяване на възловите моменти от развитието на българската литература, тъй като е вероятно част от учениците да не продължат в по-горна образователна степен, но трябва да познават най- важните постижения на националния литературен процес. В средната образователна степен проблематиката на българския език е насочена към овладяване на стиловата типология на текстовете, функциониращи в основните социални комуникативни сфери; към овладяване на езикови средства с оглед на модалността в тяхната употреба с цел разширяване на възможностите за избор при създаване на собствен текст и за пълноценно разчитане на чужд текст.

Литературното образование в тази степен поставя акцент върху проследяване на основните етапи в развитието на човешката култура (преди всичко на европейската), като развитието на българската литература се вмества в общия европейски културен контекст. Така учениците осъзнават органичността на нашето литературно развитие и принадлежността му към един общ културен ареал и се преодолява изкуственото разграничение на българска и чужда литература. Основният принцип за разпределение на учебното съдържание в етапите и степените на средното образование е: поставяне на базовите проблеми и осъзнаването им от учениците (I -IV кл.); разширяване и специфициране на проблематиката и работа върху разширяване и задълбочаване на компетентностите (V – VIII кл.); историзиране на проблематиката в съответствие с влиянията, които оказва развитието на обществения и културния процес върху спецификата

на хуманитарните проблеми, върху строежа и функциите на художествените творби и върху осъзнаването на литературните явления (IX – XII кл.). III. Теми, понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер Понятия и проблеми с интегрален характер: комуникация, изказване, текст, комуникативна структура на изказването, аргументация, знак и смисъл, многозначност, тропи, редактиране, терминология. Понятия и проблеми с междудисциплинарен характер: добро – зло, хуманитарна ценностна система, култура и общество, социокултурна ситуация, отговорност и търпимост, престъпление и наказание, разум и свобода, хуманизъм. Български език Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: Социокултурни компетентности Разказва, описва, задава

въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства, характерни за ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Владее формулите за вежливост, използва формите за учтивост. 4 Езикови компетентности Открива синоними и антоними. Показва многозначността на дума чрез употреба в различен контекст. В речта си използва в определен обем синтактичните ресурси на езика: служи си с различни по цел на изказването и по състав изречения; използва различни словоредни варианти. Говорене: -организира логически своето изказване; -разказва свързано, предава чута история и може да я коментира; -заема своето място в диалог; -стреми се да се придържа към темата; -владее основни норми на книжовния изговор; -говори с подходяща за ситуацията на общуване интонация, жестове, поза. Слушане: -умее да изслушва

другите говорещи; Социокултурна и езикова компетентност: Устно общуване -отнася се с уважение към мнението на другите. Четене: -чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите; доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното; -чете наум и доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното; -чете и разбира материали от детски списания; -служи си с учебни речници. Писане: Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване -владее основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пише четливо; пише правилно думи с правописни особености; владее основната употреба на пунктуационните знаци; отделя изреченията в текста, като означава началото и края им; пише разделно думите без 5 собствено ударение. Създаване и разбиране на писмени текстове: – създава съчинение по преживяване

и по въображение; може да напише и да адресира лично писмо; създава текст, в който предава съдържанието на чужд повествователен текст; -създава съчинение описание на различни обекти; -създава съчинение отговор на въпрос по подходяща за възрастта тема; -умее да планира свой текст и да прави план на чужд текст; редактира текста си с оглед на съдържанието, точността на израза, правописа. Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на VIII кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на прогимназиалния етап на основната образователна степен ученикът: Използва уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Задава въпроси и дава отговори по поставена от

друг или избрана от него тема. Изразява твърдения и се аргументира; разказва и описва. Владее формулите на речевия етикет при общуване на публично място. Социокултурни компетентности Демонстрира в текст по кои езикови средства един функционален стил се отличава от други стилове. Разбира значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот, и ги използва уместно. Езикови компетентности: Владее определен кръг термини за базисни понятия в основни науки, ориентира се в специфичната им за съответната научна област употреба (с оглед на учебните предмети). Използва синоними и антоними, думи за родови и видови понятия, хипероними и хипоними с оглед на стиловото разслоение на 6 езика. Владее граматическите средства на езика. Служи си с разширен репертоар от синтактични конструкции-словоредни варианти, обособени части,

вметнати изрази и пасивни конструкции, използва синонимни синтактични връзки. При редактиране на собствен текст умее да прави съответните синтактични трансформации. Участва с изказване в дискусия: -придържа се към темата и организира логически своето изказване; -може да оспори мнение, различно от неговото, като проявява толерантност; -следи хода на диалога; -позовава се на вече казаното. При публични изказвания: -спазва нормите на книжовния правоговор; -говори с подходяща за ситуацията интонация и сила на гласа; Социокултурна и езикова компетентност: Устно общуване -проявява усет за поставяне на логическо ударение. Търсене на информация от различни източници: -използва учебници, енциклопедии, речници, периодични издания; може да поиска информация в библиотека и на книжния пазар; използва специализирани текстове-инструкции, правилници, справочници; извлича информация от документи; -ориентира се в жанровите особености

на научно-популярната и речниковата статия, новинарския текст и на художествената литература, изучавана в тази степен; може да планира, да резюмира, да води бележки и да коментира съдържанието на текст. Създаване на собствени текстове: Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване -създава текстове от аргументативен тип-отговор на научен, литературен, житейски въпрос; познава и използва в съчинението си основни жанрови характеристики на статията и есето; 7 -изгражда свой и предава съдържанието на чужд повествователен и описателен текст; разграничава свидетелски от несвидетелски разказ; -планира и структурира текста съобразно темата и целта на общуването; обособява тематично-смисловите части; изгражда абзаци с оглед на смисъла; умее да композира текст; -попълва лични данни в бланки; може да напише автобиография, молба, заявление; -има формирани правописни навици по отношение на

думите с проверяем правопис, на често употребявани думи с непроверяем правопис, пише вярно думи от терминологичната лексика, владее правописните норми. Степен на образование: Средна Етап: Гимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на XII кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на гимназиалния етап на средната образователна степен ученикът: Първо равнище Използва уместно в ролята си на говорещ различни езикови регистри, характерни за социокултурните сфери, в които общува; разпознава различни езикови регистри при разчитане на смисъла на чужди текстове. Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в сферата на официалното общуване. В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително. Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане

в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения. Второ равнище: Познава начините за представяне на факти и интерпретирането им в различни медии-печатни и електронни. Различава факти от мнения. Може да открие и да реагира критично на основни реторични стратегии, прилагани с пропагандна цел. Социокултурни компетентности Ориентира се в съдържанието на юридически текстове, 8 справочници, правилници и др. Първо равнище Отчита задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства с оглед на различните сфери на общуване. Използва различни езикови средства в свой текст, за да открои лична гледна точка, и разпознава езикови средства с такава функция в чужд

текст. Използва уместно контекстови синоними и антоними; синонимни синтактични конструкции с цел поставяне на логически акценти. Второ равнище: Може да направи превод от чужд език, като се съобразява със съчетаемостта на думите в двата езика. Открива и коригира грешки, дължащи се на интерференция, при съпоставка на оригинален и преводен текст. Може да открои прилики и разлики между граматиката на българския език и граматиката на изучаван от него чужд език. Езикови компетентности Има основни знания за мястото на българския език в индоевропейското езиково семейство и сред балканските езици. Първо равнище Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата; формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка. Участва в дискусия или дебат-самостоятелно или в екип, като проявява толерантност към

другите участници. В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения. Може да участва в интервю като конкурсна форма. При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор; използва интонацията, логическото ударение, паузите, жеста, мимиката и позата с реторична цел. Социокултурна и езикова компетентност: Устно общуване Второ равнище 9 Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация. Владее набор от реторични жанрове и похвати. Първо равнище Използване на различни информационни източници. Търсене и получаване на информация: -използва различни информационни източници; анализира, сравнява и синтезира информация от един източник и от различни източници (конспектира, резюмира). Създаване на собствени текстове: – създава текстове с аналитична, тълкувателна насоченост; текстове от аргументативен и  

от описателен тип; текстове с развлекателна цел; – прилага най-често използваните в писменото общуване жанрови модели, като използва възможностите за вариативност в структурното, композиционното и езиковото им оформяне. Второ равнище Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване Практически владее някои литературно-критически жанрове (виж ДОИ за УС по литература). Литература Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) съдържание В резултат на обучението по литература в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: Разбира основната етическа опозиция добро-зло и я обяснява в конкретни сюжетни ситуации. Обяснява етически отношения в семейството и малката общност според сюжетните ситуации на изучени литературни творби. Социокултурни компетентности Открива основни белези на своята национална идентичност в 10

изучавани литературни произведения. Изказва благопожелания по случай традиционни празници и във връзка с български народни обичаи. Участва в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми по литературни творби. Разпознава художествен и нехудожествен текст; проза и стихове; повествование, описание и разсъждение; диалог и монолог. Различава литературни жанрове, представени по-широко в учебното съдържание. Разграничава основните моменти в развитието на действието. Обяснява връзката между характера на героите и основния смисъл на творбата. Открива в изучавани художествени творби достъпни фигури на речта. Литературни компетентности Познава съдържанието на най-значимите творби на българската детска литература и на българския фолклор, включени в учебното съдържание. Ориентира се в комуникативната структура на творбата. Открива непознати думи в художествения текст и определя значенията им в контекста. Изразява емоционално-оценъчно

отношение към герои и ситуации в литературната творба. Изявява предпочитания към определени герои, творби, жанрове. Социокултурна и литературна компетентност: Общуване с художествената творба Сравнява, установява сходство и различия между две художествени творби или техни елементи. Участва в беседа по съдържанието на литературна творба: отговаря на въпроси; изказва мнения, като подбира подходящи елементи от текста, за да ги обоснове; съставя и задава въпроси. Социокултурна и литературна компетентност: Създаване на изказвания и писмени текстове Съставя устен преразказ на отделен епизод или на кратък 11 художествен текст. Създава устно изказване с помощта на словесна или визуална опора. Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на VIII кл.) съдържание В резултат на обучението по литература в края

на прогимназиален етап на основната образователна степен ученикът: Разбира основните ценности на родовия свят, осъзнава общото и устойчивото в моралните ценности на рода независимо от промените в социалното и битовото устройство на живота. Коментира валидността на тези морални принципи при разглеждане на художествени творби. Разбира основните ценности в етническата организация на човешките общности. Коментира ги в изучени произведения и ги съпоставя с личния и обществения си опит. Осмисля основните ценности на националната общност и ги открива в изучаваните произведения. Социокултурни компетентности Осъзнава основните принципи на общочовешката морална система. Доказва валидността им с примери от изучени произведения. Разбира условния характер на художественото изказване, на неговите субекти, на персонажната система, на изобразения в творбата художествен свят и на художествената образност.

Разбира спецификата на фигурите и тропите на художествената реч и познава значенията на понятия като метафора, метонимия, символ и алегория. БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; БЕЛ за 10 клас; 

Курс

10-ти клас

Брой часове

64 уч. ч.

Брой посещения

32 (по 2 уч. ч.)

Ден на провеждане

Събота

Продължителност

Цялата учебна година

Цена на учебен час

12 лв.

Крайна цена

765 лв.

Вноски

225 / 180 / 180 / 180

Имате въпроси?

Не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете.

Курсът по БЕЛ за 10 клас е целогодишен (септември – май). Провежда се в малки групи (4-8 ученици), което гарантира ефективна работна среда.

Уроците в курса по БЕЛ за 10 клас се провеждат веднъж седмично по три учебни часа . Провеждат се само в делнични дни.

Всеки тест и домашна работа се проверява персонално, съдържа рецензия с информация за грешките и насоки за корекция и запълване на липсващите знания.

Центърът предоставя всички необходими материали за обучението в курса по БЕЛ за 10 клас. Не се налага закупуване на нищо допълнително. На страницата са илюстрирани всички учебници и помагала, използвани в процеса на обучение.

Ако ученикът не може да присъства, му се предоставят всички материали от пропуснатите часове, които впоследствие подлежат на проверка от учител. При необходимост се дават допълнително разяснения в електронен вид.

За всички услуги се предоставя възможност за разсрочено плащане, което да осигури Вашето спокойствие. Заповядайте при нас!

Не се бави