95 / 100 SEO Score

Английски за 12 клас

5% отстъпка

при записване и за курс по БЕЛ + още 5% за настоящи клиенти

Информация за курса

Държавният зрелостен изпит след 12 клас е предизвикателство както за учениците, така и за родителите, които се стремят да изберат най-качественото обучение за своите деца. В „Мелиус“ вярваме, че с подходящия набор от материали в комбинация с добър учител и постоянство на ученика се получава перфектната формула за отлични резултати. Курсът по английски за 12 клас е изцяло съобразен с формата на матурата, а целогодишното обучение в малки групи (4-8 ученици) гарантира ефективна работна среда. В центъра се провеждат поредица от пробни матури, които целят да запознаят учениците практически с атмосферата, в която ще попаднат на изпита.

Английски за 12 клас

ДЗИ започва да има все по-голяма тежест при прием в български или чуждестранни университети, поради което всеки урок е под формата на един цялостен изпит, състоящ се от всичките си компоненти – слушане с разбиране, четене с разбиране, езикови задачи, трансформации и създаване на писмен текст. Така равномерното развитие на всички езикови равнища е гарантирано. Предлагаме специална отстъпка за курсисти, които се запишат освен на английски за 12 клас, така и на курса по български.

5% отстъпка

при записване и за курс по БЕЛ + още 5% за настоящи клиенти

Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация

Културно-образователната област “Чужди езици” има за цел да подготви учениците за общуване с хора, принадлежащи към други културни и езикови общности, в ситуации, надхвърлящи рамките на родноезиковата среда; да ги научи да търсят, откриват и разбират информация от източници на чужд език; да повиши тяхната езикова култура; да изгради у тях умения за по-нататъшно самостоятелно изучаване и усъвършенстване на владеенето на чужди езици. Тези най-общи цели на обучението по чужди езици се конкретизират в изграждането и развитието на комуникативната компетентност на учениците, на тяхната способност да възприемат устна и писмена реч и да създават устни и писмени изказвания. 1. Същност на държавните образователни изисквания Държавните образователни изисквания определят равнището на владеене на езика, което учениците трябва да имат в резултат

на обучението при завършване на определена образователна степен или етап. Държавните образователни изисквания осигуряват обществено необходимите резултати от чуждоезиковата подготовка в средното училище и я привеждат в съответствие с подготовката по чужд език в другите европейски страни като предпоставка за международно признаване на получената в българското училище езикова квалификация. 2. Характеристика на държавните образователни изисквания а) измеримост – държавните образователни изисквания са важно условие и основа за разработване на системата за оценяване. Затова те са формулирани така, че заложените в тях конкретни умения да могат да се наблюдават, измерват и оценяват. В този смисъл основни аспекти на процеса на обучение и възпитание, като стратегии за учене, автономност на ученика, изграждане на отношения, приобщаване към общочовешки и културни ценности, поведенчески модели,

междукултурно общуване, не са обект на външно оценяване; б) постижимост – държавните образователни изисквания отразяват минималното за съответната образователна степен равнище на владеене на чужд език, т.е. трябва да бъдат постижими за около 80% от учениците. Ученици, които в зависимост от способностите си или от условията на обучение (ЗИП, СИП, извънучилищни форми) надвишават минимума от знания и умения, могат да постигнат следващото равнище. Например за средната степен на образование са предвидени 3 равнища на владеене на езика (средно, напреднало, висше); в) интегралност и интердисциплинарни връзки. Културно-образователната област “Чужди езици” се развива във взаимодействие с културно-образователната област “Български език и литература”. Интеграцията се осъществява на няколко равнища: – общи цели на езиковата подготовка, а именно изграждане на комуникативна компетентност у учениците,

позволяваща им пълноценно да общуват в различни ситуации на реалния живот в зависимост от техните познавателни, културни и бъдещи професионални потребности; 18 – комуникативният подход като общ подход при подбора и структурирането на учебното съдържание, съответстващ на функционалната същност на езика и потребностите на обществената практика; – овладяване на чуждия език в процес на преосмисляне, обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията по български език, като се изгражда една обща комуникативна компетентност; – междукултурни взаимодействия по отношение на речево поведение, речев етикет, литературно и фолклорно наследство. Чуждият език като учебен предмет предвижда използването на знания, категории и понятия, формирани в рамките на други учебни предмети, предимно от културнообразователната област “Обществени науки и гражданско образование” (история, цивилизация и география).

Чуждият език се използва като средство за обучение при изучаване на различни предмети в рамките на билингвалното обучение в профилираните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език, като по този начин ученикът усъвършенства способността си да общува в определени учебни и професионални сфери. 3. Характеристика на равнищата на владеене на чужд език Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите пет равнища на Общата европейска рамка. Постигането на шестото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. Държавните образователни равнища съгласуват спецификата на владеенето на чужд език с възможностите за реалното им покриване

в границите на учебния план на МОН. Според последователността в предложената скала за всеки етап в основната и гимназиалната степен на образование и за различните форми на обучение може да се определи равнище, съответстващо приблизително на равнища I – V от Общата европейска рамка. Равнища Характеристика Ученикът владее частични умения за общуване на чуждия език, които му позволяват да удовлетворява някои свои непосредствени комуникативни потребности в познати ситуации. Начален етап Възприема информация от кратки устни и писмени текстове със стандартен език и произношение. Борави с елементарни езикови средства, често прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и интонацията му не пречат за осъществяване на общуването. Прогимназиален етап Ученикът осъществява елементарно общуване за удовлетворяване на основните си комуникативни

потребности във всекидневни ситуации. Извлича информация от ограничени по обем устни и писмени текстове със стандартен език и произношение. В изказванията си използва ограничени езикови средства, съобразява най-общо речта си с комуникативната ситуация. Правописът, произношението и интонацията му се доближават до основните норми за устно и писмено общуване на съответния чужд език. Прилага компенсаторни 19 стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Гимназиален етап: Първо равнище Ученикът осъществява успешно общуване в устна и писмена форма, в рамките на различни сфери, за удовлетворяване на лични, учебни и социокултурни потребности. Той използва подходящи езикови средства, съобразява речта си с комуникативната ситуация и прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и интонацията му съответстват на основните чуждоезикови норми за общуване.

Гимназиален етап: Второ равнище Ученикът общува ефективно в рамките на личната, учебната и професионалната сфера. Той използва широк набор от езикови средства, като на този етап, при определени условия на обучение, може да борави и със специализирани текстове. В общуването си той проявява подходящо за ситуацията поведение, като при необходимост прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и интонацията му се доближават до чуждоезикови норми за устно и писмено общуване. Гимназиален етап: Трето равнище Ученикът общува свободно в различни сфери и ситуации, като използва разнообразни и уместни езикови средства, структурира добре изказванията си в устна и писмена форма. Комуникативното му поведение е адекватно на ситуацията. Прилага ефективни компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и

интонацията му съответстват на чуждоезикови норми за устно и писмено общуване. 4. Съответствие на равнищата на владеене на чужд език в гимназиалния етап и формите на обучение Първи чужд език Равнище Равнището се постига при завършване на: Първо Средна степен на образование (XII клас на непрофилираните гимназии). Второ Средна степен на образование (XII клас на професионалните гимназии с интензивно изучаване на чужд език в VIII клас). 20 Трето Средна степен на образование (XII клас на профилираните гимназии и паралелки с интензивно изучаване на чужд език в VIII клас). Тези равнища са обвързани с приблизителен хорариум. Всяко едно от тях предполага около 200 – 250 учебни часа и надгражда предходното. Това позволява приравняване на прилаганата форма на обучение към съответното равнище.

Първи чужд език Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) учебно съдържание В резултат на обучението по първи чужд език в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: разбира въпроси, указания и съобщения на учителя, както и кратки реплики на свои връстници, свързани с личността и семейството му и с непосредствено заобикалящата го среда, ако се говори бавно и ясно; Слушане разпознава думи и групи от думи в текстове с позната тематика и на тази база прави догадки за съдържанието им; свързва слухов и зрителен образ, разпознава основните интонационни модели, както и жестове за потвърждение, отрицание и указание. разбира основната информация от съобщения, обяви, комикси, кратки откъси от разкази,

приказки, написани на стандартен език; разбира в подробности указанията в учебника, покани, съобщения, правила за игри, лични писма и картички и разпознава в тях някои социокултурни особености; Четене намира конкретна информация в обяви, афиши, кратки описания, откъси от разкази, приказки, както и в учебни справочници и речници; се ориентира в текста и с помощта на илюстративния материал към него. води елементарен разговор на познати теми, като задава и отговаря на конкретни, просто и ясно формулирани въпроси, следва и дава несложни инструкции, представя накратко минали и настоящи събития, изказва намерения за бъдещето; Говорене изразява желание да получи информация, предмети или услуги при пазаруване, в поща, в библиотека; води кратък личен разговор по телефона, когато събеседникът му говори бавно и ясно;

21 използва елементарни езикови средства, произношение и интонация, които не пречат за осъществяване на общуването, мимики и жестове за преодоляване на комуникативни проблеми. Писане пише кратки биографични данни; пише картичка, в която изразява пожелания или съобщава лични преживявания, като използва елементарни езикови средства, правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането. Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на Знания, умения, отношения (в края на VIII кл.) учебно съдържание В резултат на обучението по първи чужд език в края на прогимназиалния етап на основната образователна степен ученикът: разбира основната информация от кратки публицистични и художествени текстове с ясна структура и дикция, нормална скорост на говорене и стандартно произношение; Слушане разбира кратки диалози с един или повече събеседници, свързани с всекидневието му;

разбира основната информация от рубрики в младежки списания, анекдоти, реклами, кратки литературни текстове на подходящи за възрастта теми; разбира в подробности кратки писма и картички, разписания, комикси, откъси от разкази, написани на стандартен език, като отбелязва въпроси, гледни точки, пожелания и разбира някои основни социокултурни особености в тях; Четене намира конкретна информация в кратки инструкции на позната тематика, в прогноза за времето. води кратък разговор в ежедневни ситуации, като обменя и обсъжда конкретна информация, говори за преживявания и събития от миналото и настоящето, изказва свои намерения и идеи за бъдещето; изразява желание да получи информация, предмети или услуги, като обяснява предпочитанията си; води кратък личен разговор по телефона на познати теми, като търси и дава информация; Говорене използва прости езикови

средства, произношението и интонацията му се 22 доближават до основните чуждоезикови модели, прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. съставя план на прочетен текст; пише кратко писмо, за да сподели свои преживявания и да изрази благодарност, поздравления и пожелания; пише кратки лични съобщения и обяви, свързани с непосредствените си потребности; Писане съставя кратък автобиографичен текст; използва прости езикови средства, правопис и пунктуация, които се доближават до основните норми на чуждия език. Степен на образование: Средна Етап: Гимназиален Ядра на Знания, умения, отношения (в края на XII кл.) учебно съдържание В резултат на обучението по първи чужд език в края на средната образователна степен ученикът: Първо равнище разбира основната информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, от новини,

репортажи, състезания от радио- и телевизионни предавания с нормална скорост на говорене и стандартно произношение; разбира в подробности разговори и изказвания, свързани с всичко, което непосредствено се отнася до него, както и кратки съобщения в обществения транспорт, в магазин, от телефонен секретар; разбира конкретна информация от интервю, репортаж, новини, дискусия по актуални въпроси. Второ равнище разбира основната информация в изказвания с нормална скорост на говорене и стандартен език; разбира в подробности разговори или изказвания в пряк или непряк контакт, с нормална скорост на говорене; разбира конкретна информация от различни научнопопулярни и публицистични радио- и телевизионни предавания. Трето равнище Слушане разбира основната информация в изказвания и дебати, като успява да 23 проследи главната линия на аргументация; разбира в подробности разговори и

изказвания в пряк или косвен контакт, дори когато не са ясно структурирани и скоростта на говорене е сравнително висока; разбира в подробности специализирани текстове, свързани с учебното съдържание на предмети, изучавани на чуждия език; разбира конкретна информация от текстове на стандартен език. Първо равнище разбира основната информация от публицистични, художествени и научнопопулярни текстове на стандартен език; разбира в подробности лични и читателски писма, указания, кратки статии на познати теми, като отбелязва в тях въпроси и проблеми, изразени становища, пожелания и чувства и разбира основните социокултурни особености в тях; намира конкретна информация в проспекти, каталози, справочници. Второ равнище разбира основната информация от публицистични и специализирани текстове на стандартен език; разбира в подробности текстове с позната тематика от научнопопулярни статии и от

учебници, като извлича проблеми, становища и аргументи; намира конкретна информация в публицистични, научнопопулярни и специализирани текстове. Трето равнище разбира основната информация от публицистични, научнопопулярни и художествени текстове, написани на стандартен език; разбира в подробности лични и официални писма, научнопопулярни статии, специализирани текстове, художествени произведения, текстове от вестници и списания; Четене намира конкретна информация в публицистични, научнопопулярни, специализирани и художествени текстове. Говорене Първо равнище води разговор на познати теми, като коментира факти, изразява мнения и чувства, обсъжда съвместна дейност, изразява съгласие/несъгласие със становището на събеседниците; изразява желание да получи 24 информация, предмети или услуги, като аргументира предпочитанията си; води разговор по телефона, оставя съобщение на телефонен секретар; съобразява речта си с комуникативната ситуация и използва подходящи езикови средства, произношение и интонация,

отговарящи на основните чуждоезикови модели, прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Второ равнище участва в разговор или дискусия, като излага и защитава становището си, изслушва и разбира това на другите, изразява отношението си към него и проявява толерантност към събеседниците си; след предварителна подготовка прави кратко изказване по теми, свързани с изучаваната специалност; води разговор по телефона за търсене на информация; използва стандартен език и подходящи за комуникативната ситуация поведение, произношение и интонация, при необходимост прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Трето равнище участва в свободен спонтанен разговор или дискусия, като изразява и отстоява аргументирано становището си и предлага решения, проявява толерантност към мнението на другите; прави разширени подготвени изказвания, в които анализира, коментира, обобщава, оценява

информация от различни източници; отговаря на въпроси, свързани с неговата личност, образование, проекти, в рамките на събеседване (интервю); изразява се уверено, с правилно произношение и подходяща интонация, на стандартен език, с адекватно на ситуацията речево поведение и прилага ефективно компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Първо равнище предава основното съдържание на прочетен текст под формата на подробен план; Писане пише лично или читателско писмо, за да опише или коментира конкретни случки, впечатления и факти, като изказва свои мнения, доводи, предложения; съставя стандартен автобиографичен текст (curriculum 25 vitae); използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за писмено общуване, построява логически изложението си с правопис и пунктуация, които съответстват на основните норми на чуждия език. Второ равнище резюмира съдържанието на научнопопулярен

или специализиран текст, свързан с бъдещите му професионални интереси; пише кратко официално писмо за получаване на информация; съставя стандартен автобиографичен текст (curriculum vitae) и придружително писмо, в което излага мотивите си при кандидатстване в учебно заведение или за работа; използва езикови средства, съобразени с основните изисквания за писмено общуване, с графично оформление, правопис, пунктуация, които се доближават до чуждоезиковите норми. Трето равнище пише есе, в което изразява и аргументира лично мнение, позовава се на факти, авторитети, други източници; пише кратък доклад, като за целта подбира и синтезира материали от различни източници; пише лични, читателски и официални писма по проблеми, които пряко го засягат, като излага позицията си и съобразява изложението си с комуникативните си намерения и с предполагаемия читател; използва

подходящи за ситуацията езикови средства, графично оформление, правопис и пунктуация. Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; Английски за 12 клас; 

Курс

Матура за 12-ти клас

Брой часове

114 уч. ч.

Брой посещения

38 (по 3 уч. ч.)

Продължителност

Цялата учебна година

Цена на учебен час

10 лв.

Крайна цена

1140 лв.

Вноски

285 / 285 / 285 / 285

Имате въпроси?

Не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете.

Курсът по английски за 12 клас е целогодишен (септември – май). Провежда се в малки групи (3-8 ученици), което гарантира ефективна работна среда.

Уроците в курса по английски за 12 клас се провеждат веднъж седмично по три учебни часа . Провеждат се само в делнични дни.

Всеки тест и домашна работа се проверява персонално, съдържа рецензия с информация за грешките и насоки за корекция и запълване на липсващите знания.

Центърът предоставя всички необходими материали за обучението. Не се налага закупуване на нищо допълнително. На страницата са илюстрирани всички учебници и помагала, използвани в процеса на обучение.

Ако ученикът не може да присъства, му се предоставят всички материали от пропуснатите часове, които впоследствие подлежат на проверка от учител. При необходимост се дават допълнително разяснения в електронен вид.

За всички услуги се предоставя възможност за разсрочено плащане, което да осигури Вашето спокойствие. Заповядайте при нас!

Не се бави