95 / 100 SEO Score

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МЕЛИУС ЕООД

Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център Мелиус ЕООД, ЕИК – 205174380 и потребителите на услугата обучение по български и английски език за деца и възрастни.

2.Услугата се осигурява от Образователен център Мелиус ЕООД въз основа на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „Курсист” е всяко физическо лице, което се възползва от обучението в Образователен център Мелиус.
 • „Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
 • „Групово обучение“ и по двата предмета е такова обучение, което се провежда в групи от 3 до 5 ученици.
 • „Индивидуално обучение“ е обучение, в което участие взимат единствено курсистът, заявил такова обучение, и неговият учител по съответния предмет.
 • „Записване (регистрация)” за курс на обучение включва подписване на индивидуален договор, придружен от декларация за защита на личните данни, както и плащане на такса от страна на курсиста, съобразено със зададените от Образователен център Мелиус срокове или до изчерпване на свободните места. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват от родител/настойник.
 1. Такси, начин на плащане
 2. Такси

Таксите на обучение за всеки курс и пакет с часове, както и цените на учебните пособия са посочени в ценоразписите.

II. Начин на плащане

2.1. Таксата може да бъде заплатена наведнъж, на две или на три равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените в индивидуалния договор с курсиста срокове. Вноските зависят от закупения пакет за индивидуално или групово обучение и от продължителността на курса.

2.2. При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.

2.3. Вноските или пълната такса за обучение се заплащат по банков път на

IBAN:  BG23STSA93000025379823 или в офиса на Образователен център Мелиус.

2.4. В случай, че клиентът е избрал да заплаща обучението си на вноски, негова отговорност е да заплати втората и третата вноска от курса в уговорения срок. В противен случай ще отпадне възможността му да посещава занятията.

2.5. Учебните пособия се плащат по аналогичен начин. Платените учебници могат да бъдат получени в офиса на Образователен център Мелиус, в който ще се провежда обучението, до няколко работни дни от плащането.

2.6. Образователен център Мелиус си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение. Промените не се отнасят до вече сключени индивидуални договори.

2.7. Когато курсистът е заплатил капаро за запазване на място в група и се откаже преди заплащането на първа вноска, капарото НЕ се възстановява.

III. Отказ от страна на клиента преди стартирането на обучението

 1. При едностранно прекратяване на договора от страна на курсиста до 5 работни дни преди старта, Образователен център Мелиус възстановява цялата внесена сума.
 2. При едностранно прекратяване на договора от страна на курсиста в срок, по-малък от 5 работни дни преди старта, Образователен център Мелиус възстановява внесената сума, като удържа административна такса в размер на 50 лева.
 3. Срокът за възстановяване на такса е 10 работни дни.

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1.Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не подлежи на замяна от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста Образователен център Мелиус НЕ възстановява заплатената такса.

 1. Когато курсистът е подписал договор за индивидуално обучение, той трябва да уведоми управителя до 24 часа преди отсъствието си от занятието, за да не изгуби съответния час. Когато уведомлението постъпи след като са преминали 24 часа до началото на часа, учебното време се счита за взето.
 2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване или прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Молбата се разглежда в рамките на 10 работни дни от подаването й в офиса на Образователен център Мелиус. Размерът на частта, която ще се прехвърли или върне, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. При одобрение на молба за връщане на част от такса, сумата се връща по банков път.

3.1. Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

 1. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, Образователен център Мелиус НЕ връща част от таксата на курсиста и НЕ се задължава да компенсира по какъвто и да било начин отсъствието на курсиста.

5. Когато курсистът е подписал договор за пакет индивидуално обучение, който е решил да заплаща на вноски, при отказ от обучение от страна на курсиста, той заплаща 20 % от оставащата сума по договора като неустойка.

V. Прекратяване на обучението от страна на Образователен център Мелиус

 1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Образователен център Мелиус в следните случаи:

1.1.Нарушаване на вътрешния ред и дисциплината от страна на курсиста на територията на учебното заведение. Образователен център Мелиус има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, БЕЗ да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2.Неплащане на такса

Образователен център Мелиус има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

1.3.При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

1.4. Образователен център Мелиус си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи, ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във видът, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.

1.5 В случай, че Образователен център Мелиус прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VI, Образователен център Мелиус дължи на курсиста обезщетение в размер на таксата за обучение за оставащите часове, които не са посетени след прекратяване на обучението. В този случай Образователен център Мелиус дължи и възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VI. График на занятията

 1. Образователен център Мелиус си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

2.При провеждане на обучението в Образователен център Мелиус курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

VII. Конфиденциалност и защита на личните данни

 1. За предоставянето на услугата обучение по български и английски език, Образователен център Мелиус може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни за курсиста и неговите родители/настойници в случай, че е лице под 18 години. При записване за курс, курсистът или неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани и съхранявани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни, подписвайки декларация.
 2. Образователен център Мелиус има правото да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност. Въпреки това, видеонаблюдението в офисите се осъществява основно с цел сигурност.

VIII. Предложения, жалби и молби

 1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени в офиса на Образователен център Мелиус, както на електронната поща [email protected] . Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от Образователен център Мелиус не по-късно от двадесет работни дни от получаването им.
 2. Валидните Общи условия се утвърждават със Заповед на управителя на Образователен център Мелиус и обвързват курсиста само при изричното им приемане от негова страна. За целта, при сключване на индивидуален договор, Образователен център Мелиус предава на курсиста подписано от Образователен център Мелиус копие на тези Общи условия. Съгласието на курсиста с актуалните Общи условия се удостоверява с неговия подпис върху тях, както и с подписването на индивидуален договор.
 3. Образователен център Мелиус има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия. Образователен център Мелиус уведомява курсиста за всяко изменение в тези Общи условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в уебсайта си ( www.ecmelius.com ).
 4. Когато не е съгласен с измененията в настоящите Общи условия, курсистът може да се откаже от индивидуалния договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в регламентираните Общи условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
 5. Курсистът упражнява правото си по т. 4 по-горе, като изпраща до Образователен център Мелиус писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменението по Общи условия.
 6. Измененията в представените Общи условия обвързват курсиста/родителя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 3 и не е упражнил правото си по т. 4 и т. 5 от този раздел. Настоящите общи условия са приети и утвърдени от управителя на Образователен център Мелиус по смисъла на регламента за определяне на Общи условия.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus. Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; Общи условия; 

Общи условия
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация