95 / 100 SEO Score

Индивидуално обучение

Информация за обучението

Образователен център Мелиус предлага индивидуални уроци по английски и български език, както за деца, така и за възрастни. Индивидуално обучение е специфична форма, която осигурява максимална концентрация на ученика и гарантира ефективното усвояване на знанията. Ако мислите, че груповото обучение не е подходящо за Вас, то този вариант е правилният избор! Основно предимство  при индивидуално обучение е, че можем заедно да определим броя часове на седмица спрямо темпото на работа. Така разполагате изцяло с вниманието на учителя, който адаптира материала според спецификите на ученика.  Предлагаме пакети с различен брой часове, което разширява възможностите Ви за избор. Ако имате нужда от професионален съвет относно необходимия хорариум или имате въпроси, свързани със самата форма на обучение – свържете се с нас.

Образователен център Мелиус предлага дистанционно обучение с жива връзка между учител и ученик, както и достъп до огромен набор от материали, които да Ви помагат във всяка стъпка от процеса. Предлагаме онлайн уроци като индивидуално обучение както за ученици в интервала 5-12 клас по български и по английски, така и за възрастни, независимо от нивото на знанията. Тази форма е индивидуална или в малки групи, което осигурява ефективна работна среда и води до чудесни резултати.

Изучаването на български език и литература в средното училище цели постигане на определено равнище на комуникативна компетентност чрез: 1. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи езиковата компетентност, а именно: – овладяване книжовната норма на българския език – овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации; – овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика 2. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи литературната компетентност, а именно: – овладяване принципите на строеж и функциониране на художествената творба; – овладяване на основните инструменти за общуване с художествената творба; – овладяване на основните моменти в историческото развитие на художествения процес. Чрез изучаването на български език и литература в училище се цели постигането на определено равнище на

социокултурна компетентност, а именно: – придобиване на общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност; – изграждане на ясно съзнание за национална идентичност, доколкото българският език и литература са едни от най-важните средства, чрез които тази национална идентичност се е създала, утвърдила се е и продължава да се утвърждава. II. Специфика на предметите от областта, връзки и зависимости между тях Културно-образователната област “Български език и литература” се състои само от един общ предмет, при който двете части намират различен баланс в отделните етапи на образователния процес. В периода първи и втори клас преобладава изучаването на знания и умения от българския език – начално ограмотяване, обучение по четене, овладяване основите на писмената и устната реч и др. Специфичното образование по литература започва

в трети клас, като някои от изискваните компетентности са общи и за двете части на предмета, например началното овладяване на системата от писмени работи в училище. В етапа на основното образование обучението по български език и литература се провежда паралелно, като по български език трябва да приключи в общи линии овладяването на езиковата норма. Придобиват се знания за системата и структурата на българския език с цел разширяване на обема от езикови ресурси в речта на ученика. Изграждат се умения за създаване и възприемане на текстове, най-често използвани в речевата практика, съобразно стилово-жанровите им особености. В обучението по литература се цели овладяването на два блока компетентности. Първият е свързан с проблематизирането и специфицирането на основни въпроси от 3 хуманитарната ценностна система:

ценностите на родовия свят, националната идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал. Тук се формират позадълбочено и някои основни принципи на понятийния апарат на литературната терминология. Вторият блок е насочен преди всичко към овладяване на възловите моменти от развитието на българската литература, тъй като е вероятно част от учениците да не продължат в по-горна образователна степен, но трябва да познават най- важните постижения на националния литературен процес. В средната образователна степен проблематиката на българския език е насочена към овладяване на стиловата типология на текстовете, функциониращи в основните социални комуникативни сфери; към овладяване на езикови средства с оглед на модалността в тяхната употреба с цел разширяване на възможностите за избор при създаване на собствен текст и за пълноценно разчитане на чужд текст.

Литературното образование в тази степен поставя акцент върху проследяване на основните етапи в развитието на човешката култура (преди всичко на европейската), като развитието на българската литература се вмества в общия европейски културен контекст. Така учениците осъзнават органичността на нашето литературно развитие и принадлежността му към един общ културен ареал и се преодолява изкуственото разграничение на българска и чужда литература. Основният принцип за разпределение на учебното съдържание в етапите и степените на средното образование е: поставяне на базовите проблеми и осъзнаването им от учениците (I -IV кл.); разширяване и специфициране на проблематиката и работа върху разширяване и задълбочаване на компетентностите (V – VIII кл.); историзиране на проблематиката в съответствие с влиянията, които оказва развитието на обществения и културния процес върху спецификата

на хуманитарните проблеми, върху строежа и функциите на художествените творби и върху осъзнаването на литературните явления (IX – XII кл.). III. Теми, понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер Понятия и проблеми с интегрален характер: комуникация, изказване, текст, комуникативна структура на изказването, аргументация, знак и смисъл, многозначност, тропи, редактиране, терминология. Понятия и проблеми с междудисциплинарен характер: добро – зло, хуманитарна ценностна система, култура и общество, социокултурна ситуация, отговорност и търпимост, престъпление и наказание, разум и свобода, хуманизъм. Български език Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: Социокултурни компетентности Разказва, описва, задава

въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства, характерни за ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Владее формулите за вежливост, използва формите за учтивост. 4 Езикови компетентности Открива синоними и антоними. Показва многозначността на дума чрез употреба в различен контекст. В речта си използва в определен обем синтактичните ресурси на езика: служи си с различни по цел на изказването и по състав изречения; използва различни словоредни варианти. Говорене: -организира логически своето изказване; -разказва свързано, предава чута история и може да я коментира; -заема своето място в диалог; -стреми се да се придържа към темата; -владее основни норми на книжовния изговор; -говори с подходяща за ситуацията на общуване интонация, жестове, поза. Слушане: -умее да изслушва

другите говорещи; Социокултурна и езикова компетентност: Устно общуване -отнася се с уважение към мнението на другите. Четене: -чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите; доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното; -чете наум и доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното; -чете и разбира материали от детски списания; -служи си с учебни речници. Писане: Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване -владее основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пише четливо; пише правилно думи с правописни особености; владее основната употреба на пунктуационните знаци; отделя изреченията в текста, като означава началото и края им; пише разделно думите без 5 собствено ударение. Създаване и разбиране на писмени текстове: – създава съчинение по преживяване

и по въображение; може да напише и да адресира лично писмо; създава текст, в който предава съдържанието на чужд повествователен текст; -създава съчинение описание на различни обекти; -създава съчинение отговор на въпрос по подходяща за възрастта тема; -умее да планира свой текст и да прави план на чужд текст; редактира текста си с оглед на съдържанието, точността на израза, правописа. Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на VIII кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на прогимназиалния етап на основната образователна степен ученикът: Използва уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Задава въпроси и дава отговори по поставена от

друг или избрана от него тема. Изразява твърдения и се аргументира; разказва и описва. Владее формулите на речевия етикет при общуване на публично място. Социокултурни компетентности Демонстрира в текст по кои езикови средства един функционален стил се отличава от други стилове. Разбира значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот, и ги използва уместно. Езикови компетентности: Владее определен кръг термини за базисни понятия в основни науки, ориентира се в специфичната им за съответната научна област употреба (с оглед на учебните предмети). Използва синоними и антоними, думи за родови и видови понятия, хипероними и хипоними с оглед на стиловото разслоение на 6 езика. Владее граматическите средства на езика. Служи си с разширен репертоар от синтактични конструкции-словоредни варианти, обособени части,

Културно-образователната област “Чужди езици” има за цел да подготви учениците за общуване с хора, принадлежащи към други културни и езикови общности, в ситуации, надхвърлящи рамките на родноезиковата среда; да ги научи да търсят, откриват и разбират информация от източници на чужд език; да повиши тяхната езикова култура; да изгради у тях умения за по-нататъшно самостоятелно изучаване и усъвършенстване на владеенето на чужди езици. Тези най-общи цели на обучението по чужди езици се конкретизират в изграждането и развитието на комуникативната компетентност на учениците, на тяхната способност да възприемат устна и писмена реч и да създават устни и писмени изказвания. 1. Същност на държавните образователни изисквания Държавните образователни изисквания определят равнището на владеене на езика, което учениците трябва да имат индивидуално обучение.

на обучението при завършване на определена образователна степен или етап. Държавните образователни изисквания осигуряват обществено необходимите резултати от чуждоезиковата подготовка в средното училище и я привеждат в съответствие с подготовката по чужд език в другите европейски страни като предпоставка за международно признаване на получената в българското училище езикова квалификация. 2. Характеристика на държавните образователни изисквания а) измеримост – държавните образователни изисквания са важно условие и основа за разработване на системата за оценяване. Затова те са формулирани така, че заложените в тях конкретни умения да могат да се наблюдават, измерват и оценяват. В този смисъл основни аспекти на процеса на обучение и възпитание, като стратегии за учене, автономност на ученика, изграждане на отношения, приобщаване към общочовешки и културни ценности, поведенчески модели,

междукултурно общуване, не са обект на външно оценяване; б) постижимост – държавните образователни изисквания отразяват минималното за съответната образователна степен равнище на владеене на чужд език, т.е. трябва да бъдат постижими за около 80% от учениците. Ученици, които в зависимост от способностите си или от условията на обучение (ЗИП, СИП, извънучилищни форми) надвишават минимума от знания и умения, могат да постигнат следващото равнище. Например за средната степен на образование са предвидени 3 равнища на владеене на езика (средно, напреднало, висше); в) интегралност и интердисциплинарни връзки. Културно-образователната област “Чужди езици” се развива във взаимодействие с културно-образователната област “Български език и литература”. Интеграцията се осъществява на няколко равнища: – общи цели на езиковата подготовка, а именно изграждане на комуникативна компетентност у учениците,

позволяваща им пълноценно да общуват в различни ситуации на реалния живот в зависимост от техните познавателни, културни и бъдещи професионални потребности; 18 – комуникативният подход като общ подход при подбора и структурирането на учебното съдържание, съответстващ на функционалната същност на езика и потребностите на обществената практика; – овладяване на чуждия език в процес на преосмисляне, обогатяване и усъвършенстване на знанията и уменията по български език, като се изгражда една обща комуникативна компетентност; – междукултурни взаимодействия по отношение на речево поведение, речев етикет, литературно и фолклорно наследство. Чуждият език като учебен предмет предвижда използването на знания, категории и понятия, формирани в рамките на други учебни предмети, предимно от културнообразователната област “Обществени науки и гражданско образование” (история, цивилизация и география).

Чуждият език се използва като средство за обучение при изучаване на различни предмети в рамките на билингвалното обучение в профилираните гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език, като по този начин ученикът усъвършенства способността си да общува в определени учебни и професионални сфери. 3. Характеристика на равнищата на владеене на чужд език Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите пет равнища на Общата европейска рамка. Постигането на шестото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. Държавните образователни равнища съгласуват спецификата на владеенето на чужд език с възможностите за реалното им покриване

в границите на учебния план на МОН. Според последователността в предложената скала за всеки етап в основната и гимназиалната степен на образование и за различните форми на обучение може да се определи равнище, съответстващо приблизително на равнища I – V от Общата европейска рамка. Равнища Характеристика Ученикът владее частични умения за общуване на чуждия език, които му позволяват да удовлетворява някои свои непосредствени комуникативни потребности в познати ситуации. Начален етап Възприема информация от кратки устни и писмени текстове със стандартен език и произношение. Борави с елементарни езикови средства, често прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и интонацията му не пречат за осъществяване на общуването. Прогимназиален етап Ученикът осъществява елементарно общуване за удовлетворяване на основните си комуникативни

потребности във всекидневни ситуации. Извлича информация от ограничени по обем устни и писмени текстове със стандартен език и произношение. В изказванията си използва ограничени езикови средства, съобразява най-общо речта си с комуникативната ситуация. Правописът, произношението и интонацията му се доближават до основните норми за устно и писмено общуване на съответния чужд език. Прилага компенсаторни 19 стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Гимназиален етап: Първо равнище Ученикът осъществява успешно общуване в устна и писмена форма, в рамките на различни сфери, за удовлетворяване на лични, учебни и социокултурни потребности. Той използва подходящи езикови средства, съобразява речта си с комуникативната ситуация и прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и интонацията му съответстват на основните чуждоезикови норми за общуване.

Гимназиален етап: Второ равнище Ученикът общува ефективно в рамките на личната, учебната и професионалната сфера. Той използва широк набор от езикови средства, като на този етап, при определени условия на обучение, може да борави и със специализирани текстове. В общуването си той проявява подходящо за ситуацията поведение, като при необходимост прилага компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и интонацията му се доближават до чуждоезикови норми за устно и писмено общуване. Гимназиален етап: Трето равнище Ученикът общува свободно в различни сфери и ситуации, като използва разнообразни и уместни езикови средства, структурира добре изказванията си в устна и писмена форма. Комуникативното му поведение е адекватно на ситуацията. Прилага ефективни компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Правописът, произношението и

интонацията му съответстват на чуждоезикови норми за устно и писмено общуване. 4. Съответствие на равнищата на владеене на чужд език в гимназиалния етап и формите на обучение Първи чужд език Равнище Равнището се постига при завършване на: Първо Средна степен на образование (XII клас на непрофилираните гимназии). Второ Средна степен на образование (XII клас на професионалните гимназии с интензивно изучаване на чужд език в VIII клас). 20 Трето Средна степен на образование (XII клас на профилираните гимназии и паралелки с интензивно изучаване на чужд език в VIII клас). Тези равнища са обвързани с приблизителен хорариум. Всяко едно от тях предполага около 200 – 250 учебни часа и надгражда предходното. Това позволява приравняване на прилаганата форма на обучение към съответното равнище.

Първи чужд език Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) учебно съдържание В резултат на обучението по първи чужд език в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: разбира въпроси, указания и съобщения на учителя, както и кратки реплики на свои връстници, свързани с личността и семейството му и с непосредствено заобикалящата го среда, ако се говори бавно и ясно; Слушане разпознава думи и групи от думи в текстове с позната тематика и на тази база прави догадки за съдържанието им; свързва слухов и зрителен образ, разпознава основните интонационни модели, както и жестове за потвърждение, отрицание и указание. разбира основната информация от съобщения, обяви, комикси, кратки откъси от разкази,

приказки, написани на стандартен език; разбира в подробности указанията в учебника, покани, съобщения, правила за игри, лични писма и картички и разпознава в тях някои социокултурни особености; Четене намира конкретна информация в обяви, афиши, кратки описания, откъси от разкази, приказки, както и в учебни справочници и речници; се ориентира в текста и с помощта на илюстративния материал към него. води елементарен разговор на познати теми, като задава; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; Индивидуално обучение; 

Курс

Пакет 20

Пакет 50

Пакет 90

Брой часове

20 учебни часа

50 учебни часа

90 учебни часа

Брой посещения

1 - 2 пъти седмично

Поне 2 пъти седмично

Поне 2 пъти седмично

Продължителност

1 - 2 месеца

3 - 4 месеца

6 - 7 месеца

Цена на учебен час

24 лв.

21.60 лв.

20 лв.

Крайна цена

480 лв.

1080 лв.

1836 лв.

Вноски

240 / 240

360 / 360 / 360

459 / 459 / 459 / 459

Курс

Пакет 20

Брой часове

20 учебни часа

Брой посещения

1 - 2 пъти седмично

Продължителност

1 - 2 месеца

Цена на учебен час

24 лв.

Крайна цена

480 лв.

Вноски

240 / 240

Курс

Пакет 50

Брой часове

50 учебни часа

Брой посещения

Поне 2 пъти седмично

Продължителност

3 - 4 месеца

Цена на учебен час

21.60 лв.

Крайна цена

1080 лв.

Вноски

360 / 360 / 360

Курс

Пакет 90

Брой часове

90 учебни часа

Брой посещения

Поне 2 пъти седмично

Продължителност

6 - 7 месеца

Цена на учебен час

20 лв.

Крайна цена

1836 лв.

Вноски

459 / 459 / 459 / 459

Имате въпроси?

Не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете.

Изготвя се индивидуален график, съобразен с Вашата ангажираност и цели. Имате възможност да изберете честотата и продължителността на посещенията.

Всеки тест и домашна работа се проверява персонално, съдържа рецензия с информация за грешките и насоки за корекция и запълване на липсващите знания.

В зависимост от предмета и целта на обучението може да се наложи закупуване на учебни пособия. Учебните ни системи и допълнителни материали са адаптирани към различните възрастови групи и акцентират върху паралелното развитие на всички езикови равнища. 

Задължително е уведомяване до 48 часа преди началото на урока. В противен случай учебните часове се считат за проведени. При спазване на този регламент, следва отработване на пропуснатия урок, в удобно и за двете страни време.

За всички услуги се предоставя възможност за разсрочено плащане, което да осигури Вашето спокойствие. Заповядайте при нас!

При индивидуалното обучение резултатите се постигат много по-бързо и разполагате с цялото време на учителя си. Така материалът се усвоява за доста по-малък хорариум.  Взимайки това предвид, можете сами да прецените, че цените на груповото и на индивидуалното обучение са аналогични.

Индивидуално обучение
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация

Не се бави