91 / 100

летни курсове по бел

Информация за обучението

Образователен център Мелиус предлага летни курсове БЕЛ, под формата на  индивидуални уроци по български език и литература за ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Индивидуалното обучение е специфична форма, която осигурява максимална концентрация на ученика и гарантира ефективното усвояване на знанията. Разполагате изцяло с вниманието на учителя, който адаптира материала според спецификите на ученика.  

Уроците могат да се провеждат както присъствено, така и дистанционно, с жива връзка между учител и ученик, като е осигурен достъп до огромен набор от материали, които да Ви помагат във всяка стъпка от процеса. Летни курсове по БЕЛ са перфектният начин за наваксване на изпуснатия и недобре усвоен материал по време на учебната година, за да бъде по-лесен преходът към следващата. Не се колебайте да се свържете с нас!

Изучаването на български език и литература в средното училище цели постигане на определено равнище на комуникативна компетентност чрез: 1. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи езиковата компетентност, а именно: – овладяване книжовната норма на българския език – овладяване употребата на езиковите средства в различни комуникативни ситуации; – овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната практика 2. Овладяване на знания, умения и отношения, формиращи литературната компетентност, а именно: – овладяване принципите на строеж и функциониране на художествената творба; – овладяване на основните инструменти за общуване с художествената творба; – овладяване на основните моменти в историческото развитие на художествения процес. Чрез изучаването на български език и литература в училище се цели постигането на определено равнище на

социокултурна компетентност, а именно: – придобиване на общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност; – изграждане на ясно съзнание за национална идентичност, доколкото българският език и литература са едни от най-важните средства, чрез които тази национална идентичност се е създала, утвърдила се е и продължава да се утвърждава. II. Специфика на предметите от областта, връзки и зависимости между тях Културно-образователната област “Български език и литература” се състои само от един общ предмет, при който двете части намират различен баланс в отделните етапи на образователния процес. В периода първи и втори клас преобладава изучаването на знания и умения от българския език – начално ограмотяване, обучение по четене, овладяване основите на писмената и устната реч и др. Специфичното образование по литература започва

в трети клас, като някои от изискваните компетентности са общи и за двете части на предмета, например началното овладяване на системата от писмени работи в училище. В етапа на основното образование обучението по български език и литература се провежда паралелно, като по български език трябва да приключи в общи линии овладяването на езиковата норма. Придобиват се знания за системата и структурата на българския език с цел разширяване на обема от езикови ресурси в речта на ученика. Изграждат се умения за създаване и възприемане на текстове, най-често използвани в речевата практика, съобразно стилово-жанровите им особености. В обучението по литература се цели овладяването на два блока компетентности. Първият е свързан с проблематизирането и специфицирането на основни въпроси от 3 хуманитарната ценностна система:

ценностите на родовия свят, националната идентичност, етническото самосъзнание и общочовешкия морал. Тук се формират позадълбочено и някои основни принципи на понятийния апарат на литературната терминология. Вторият блок е насочен преди всичко към овладяване на възловите моменти от развитието на българската литература, тъй като е вероятно част от учениците да не продължат в по-горна образователна степен, но трябва да познават най- важните постижения на националния литературен процес. В средната образователна степен проблематиката на българския език е насочена към овладяване на стиловата типология на текстовете, функциониращи в основните социални комуникативни сфери; към овладяване на езикови средства с оглед на модалността в тяхната употреба с цел разширяване на възможностите за избор при създаване на собствен текст и за пълноценно разчитане на чужд текст.

Литературното образование в тази степен поставя акцент върху проследяване на основните етапи в развитието на човешката култура (преди всичко на европейската), като развитието на българската литература се вмества в общия европейски културен контекст. Така учениците осъзнават органичността на нашето литературно развитие и принадлежността му към един общ културен ареал и се преодолява изкуственото разграничение на българска и чужда литература. Основният принцип за разпределение на учебното съдържание в етапите и степените на средното образование е: поставяне на базовите проблеми и осъзнаването им от учениците (I -IV кл.); разширяване и специфициране на проблематиката и работа върху разширяване и задълбочаване на компетентностите (V – VIII кл.); историзиране на проблематиката в съответствие с влиянията, които оказва развитието на обществения и културния процес върху спецификата

на хуманитарните проблеми, върху строежа и функциите на художествените творби и върху осъзнаването на литературните явления (IX – XII кл.). III. Теми, понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер Понятия и проблеми с интегрален характер: комуникация, изказване, текст, комуникативна структура на изказването, аргументация, знак и смисъл, многозначност, тропи, редактиране, терминология. Понятия и проблеми с междудисциплинарен характер: добро – зло, хуманитарна ценностна система, култура и общество, социокултурна ситуация, отговорност и търпимост, престъпление и наказание, разум и свобода, хуманизъм. Български език Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: Социокултурни компетентности Разказва, описва, задава

въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства, характерни за ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Владее формулите за вежливост, използва формите за учтивост. 4 Езикови компетентности Открива синоними и антоними. Показва многозначността на дума чрез употреба в различен контекст. В речта си използва в определен обем синтактичните ресурси на езика: служи си с различни по цел на изказването и по състав изречения; използва различни словоредни варианти. Говорене: -организира логически своето изказване; -разказва свързано, предава чута история и може да я коментира; -заема своето място в диалог; -стреми се да се придържа към темата; -владее основни норми на книжовния изговор; -говори с подходяща за ситуацията на общуване интонация, жестове, поза. Слушане: -умее да изслушва

другите говорещи; Социокултурна и езикова компетентност: Устно общуване -отнася се с уважение към мнението на другите. Четене: -чете на глас гладко, с адекватна интонация и темпо, правилно поставя паузите; доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното; -чете наум и доказва, че е разбрал основния смисъл на прочетеното; -чете и разбира материали от детски списания; -служи си с учебни речници. Писане: Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване -владее основни норми на графичната и писмената система на българското писмо: пише четливо; пише правилно думи с правописни особености; владее основната употреба на пунктуационните знаци; отделя изреченията в текста, като означава началото и края им; пише разделно думите без 5 собствено ударение. Създаване и разбиране на писмени текстове: – създава съчинение по преживяване

и по въображение; може да напише и да адресира лично писмо; създава текст, в който предава съдържанието на чужд повествователен текст; -създава съчинение описание на различни обекти; -създава съчинение отговор на въпрос по подходяща за възрастта тема; -умее да планира свой текст и да прави план на чужд текст; редактира текста си с оглед на съдържанието, точността на израза, правописа. Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на VIII кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на прогимназиалния етап на основната образователна степен ученикът: Използва уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и условията. Задава въпроси и дава отговори по поставена от

друг или избрана от него тема. Изразява твърдения и се аргументира; разказва и описва. Владее формулите на речевия етикет при общуване на публично място. Социокултурни компетентности Демонстрира в текст по кои езикови средства един функционален стил се отличава от други стилове. Разбира значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот, и ги използва уместно. Езикови компетентности: Владее определен кръг термини за базисни понятия в основни науки, ориентира се в специфичната им за съответната научна област употреба (с оглед на учебните предмети). Използва синоними и антоними, думи за родови и видови понятия, хипероними и хипоними с оглед на стиловото разслоение на 6 езика. Владее граматическите средства на езика. Служи си с разширен репертоар от синтактични конструкции-словоредни варианти, обособени части,

Летни курсове БЕЛ

вметнати изрази и пасивни конструкции, използва синонимни синтактични връзки. При редактиране на собствен текст умее да прави съответните синтактични трансформации. Участва с изказване в дискусия: -придържа се към темата и организира логически своето изказване; -може да оспори мнение, различно от неговото, като проявява толерантност; -следи хода на диалога; -позовава се на вече казаното. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. Летни курсове БЕЛ. 

на научно-популярната и речниковата статия, новинарския текст и на художествената литература, изучавана в тази степен; може да планира, да резюмира, да води бележки и да коментира съдържанието на текст. Създаване на собствени текстове: Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване -създава текстове от аргументативен тип-отговор на научен, литературен, житейски въпрос; познава и използва в съчинението си основни жанрови характеристики на статията и есето; 7 -изгражда свой и предава съдържанието на чужд повествователен и описателен текст; разграничава свидетелски от несвидетелски разказ; -планира и структурира текста съобразно темата и целта на общуването; обособява тематично-смисловите части; изгражда абзаци с оглед на смисъла; умее да композира текст; -попълва лични данни в бланки; може да напише автобиография, молба, заявление; -има формирани правописни навици по отношение на

думите с проверяем правопис, на често употребявани думи с непроверяем правопис, пише вярно думи от терминологичната лексика, владее правописните норми. Степен на образование: Средна Етап: Гимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на XII кл.) съдържание. В резултат на обучението по български език в края на гимназиалния етап на средната образователна степен ученикът: Първо равнище Използва уместно в ролята си на говорещ различни езикови регистри, характерни за социокултурните сфери, в които общува; разпознава различни езикови регистри при разчитане на смисъла на чужди текстове. Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в сферата на официалното общуване. В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително. Постига баланс между поднасяне на най-важното и навлизане

в детайли. Задава въпроси и дава отговори по същество. Разбира, коментира и интерпретира чужди становища и тяхната аргументация. Открива преднамерена неясност, отклоняване от темата и необосновани твърдения. Второ равнище: Познава начините за представяне на факти и интерпретирането им в различни медии-печатни и електронни. Различава факти от мнения. Може да открие и да реагира критично на основни реторични стратегии, прилагани с пропагандна цел. Социокултурни компетентности Ориентира се в съдържанието на юридически текстове, 8 справочници, правилници и др. Първо равнище Отчита задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства с оглед на различните сфери на общуване. Използва различни езикови средства в свой текст, за да открои лична гледна точка, и разпознава езикови средства с такава функция в чужд

текст. Използва уместно контекстови синоними и антоними; синонимни синтактични конструкции с цел поставяне на логически акценти. Второ равнище: Може да направи превод от чужд език, като се съобразява със съчетаемостта на думите в двата езика. Открива и коригира грешки, дължащи се на интерференция, при съпоставка на оригинален и преводен текст. Може да открои прилики и разлики между граматиката на българския език и граматиката на изучаван от него чужд език. Езикови компетентности Има основни знания за мястото на българския език в индоевропейското езиково семейство и сред балканските езици. Първо равнище Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата; формулира ясно становище и разгръща аргументацията си; откроява собствена гледна точка. Участва в дискусия или дебат-самостоятелно или в екип, като проявява толерантност към

другите участници. В хода на диалог резюмира вече казаното; умее да се позовава на чужди мнения. Може да участва в интервю като конкурсна форма. При публично изказване спазва нормите на книжовния изговор; използва интонацията, логическото ударение, паузите, жеста, мимиката и позата с реторична цел. Социокултурна и езикова компетентност: Устно общуване Второ равнище 9 Избира различни реторични стратегии на общуване с оглед на цели, аудитория и тип комуникативна ситуация. Владее набор от реторични жанрове и похвати. Първо равнище Използване на различни информационни източници. Търсене и получаване на информация: -използва различни информационни източници; анализира, сравнява и синтезира информация от един източник и от различни източници (конспектира, резюмира). Създаване на собствени текстове: – създава текстове с аналитична, тълкувателна насоченост; текстове от аргументативен и  

от описателен тип; текстове с развлекателна цел; – прилага най-често използваните в писменото общуване жанрови модели, като използва възможностите за вариативност в структурното, композиционното и езиковото им оформяне. Второ равнище Социокултурна и езикова компетентност: Писмено общуване Практически владее някои литературно-критически жанрове (виж ДОИ за УС по литература). Литература Степен на образование: Основна Етап: Начален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на IV кл.) съдържание В резултат на обучението по литература в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: Разбира основната етическа опозиция добро-зло и я обяснява в конкретни сюжетни ситуации. Обяснява етически отношения в семейството и малката общност според сюжетните ситуации на изучени литературни творби. Социокултурни компетентности Открива основни белези на своята национална идентичност в 10

изучавани литературни произведения. Изказва благопожелания по случай традиционни празници и във връзка с български народни обичаи. Участва в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми по литературни творби. Разпознава художествен и нехудожествен текст; проза и стихове; повествование, описание и разсъждение; диалог и монолог. Различава литературни жанрове, представени по-широко в учебното съдържание. Разграничава основните моменти в развитието на действието. Обяснява връзката между характера на героите и основния смисъл на творбата. Открива в изучавани художествени творби достъпни фигури на речта. Литературни компетентности Познава съдържанието на най-значимите творби на българската детска литература и на българския фолклор, включени в учебното съдържание. Ориентира се в комуникативната структура на творбата. Открива непознати думи в художествения текст и определя значенията им в контекста. Изразява емоционално-оценъчно

отношение към герои и ситуации в литературната творба. Изявява предпочитания към определени герои, творби, жанрове. Социокултурна и литературна компетентност: Общуване с художествената творба Сравнява, установява сходство и различия между две художествени творби или техни елементи. Участва в беседа по съдържанието на литературна творба: отговаря на въпроси; изказва мнения, като подбира подходящи елементи от текста, за да ги обоснове; съставя и задава въпроси. Социокултурна и литературна компетентност: Създаване на изказвания и писмени текстове Съставя устен преразказ на отделен епизод или на кратък 11 художествен текст. Създава устно изказване с помощта на словесна или визуална опора. Степен на образование: Основна Етап: Прогимназиален Ядра на учебно Знания, умения, отношения (в края на VIII кл.) съдържание В резултат на обучението по литература в края

на прогимназиален етап на основната образователна степен ученикът: Разбира основните ценности на родовия свят, осъзнава общото и устойчивото в моралните ценности на рода независимо от промените в социалното и битовото устройство на живота. Коментира валидността на тези морални принципи при разглеждане на художествени творби. Разбира основните ценности в етническата организация на човешките общности. Коментира ги в изучени произведения и ги съпоставя с личния и обществения си опит. Осмисля основните ценности на националната общност и ги открива в изучаваните произведения. Социокултурни компетентности Осъзнава основните принципи на общочовешката морална система. Доказва валидността им с примери от изучени произведения. Разбира условния характер на художественото изказване, на неговите субекти, на персонажната система, на изобразения в творбата художествен свят и на художествената образност.

Разбира спецификата на фигурите и тропите на художествената реч и познава значенията на понятия като метафора. БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; БЕЛ за 6 клас; 

Курс

ЛЕТЕН

Брой часове

32 уч. ч.

Брой посещения

16 посещения

Продължителност

2 месеца (юли и август)

Цена на учебен час

24 лв.

20 лв.

Крайна цена

768 лв.

640 лв.

Вноски

320/320

Имате въпроси?

Не се колебайте да ни се обадите или да ни пишете.

Летните обучения се провеждат през месеците юли и август, два пъти седмично по два учебни часа.

Всеки тест и задачи за домашна работа се проверяват персонално, съдържат рецензия с информация за грешките и насоки за корекция и запълване на липсващите знания.

В зависимост от предмета и целта на обучението може да се наложи закупуване на учебни пособия. Учебните ни системи и допълнителни материали са адаптирани към различните възрастови групи и акцентират върху паралелното развитие на всички езикови равнища. 

Задължително е уведомяване до 48 часа преди началото на урока. В противен случай учебните часове се считат за проведени. При спазване на този регламент, следва отработване на пропуснатия урок, в удобно и за двете страни време.

За всички услуги се предоставя възможност за разсрочено плащане, което да осигури Вашето спокойствие. Заповядайте при нас!

При индивидуално обучение резултатите се постигат много по-бързо и разполагате с цялото време на учителя си. Така материалът се усвоява за доста по-малък хорариум.  Взимайки това предвид, можете сами да прецените, че цените на груповото и на индивидуалното обучение са аналогични.

Индивидуално обучение
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация
Фигуративна илюстрация

Не се бави

Отзивите за нас